Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu www.chudnitezdravo.sk

Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa službu pre osobnú potrebu alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle právnych predpisov je spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Predávajúci svoju totožnosť zverejňuje na svojich internetových stránkach elektronického obchodu.

2. Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného systému na www.chudnitezdravo.sk , e-mailom cez adresu studio. harmonia@gmail.com, alebo maria.hlavandova@gmail.com, alebo telefonicky či SMS na čísle 0917 79 44 60. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade zo zák. č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.
 2. Pri každej objednávke spotrebiteľ uvádza meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Fyzická a právnická osoba podnikateľ uvádza aj IČO, DIČ, DPH, názov tovaru , číslo tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky ( objednávka prostredníctvom elektronického obchodu spĺňa tieto podmienky automaticky ). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe, ( výnimkou sa rozumie osoba zabezpečujúca prepravu a doručenie tovaru ) .
 3. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci skontaktuje kupujúceho, overí objednávku, spôsob dopravy, dodaciu lehotu a termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto okamihu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Až po doručení a prevzatí objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a automaticky vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho sa s kupujúcim, to je v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné v deň 1. stornovať telefonicky u predávajúceho na tel.č: 0917 79 44 60 a zastaviť vybavovanie objednávky.

3. Dodacia lehota

 1. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy vopred dohodnutý s kupujúcim pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je dodanie alebo odber tovaru od 1 do 5 dní od dátumu overenia objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, sa môže dodacia lehota predĺžiť.

4. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v naväznosti na zmeny cien výrobcov, dopravcov a pod. Platná cena produktu, bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Kupujúci uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom / vkladom na účet predávajúceho.
 3. Pri preberaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné, prípadne cenu dobierky.
 4. Výška nákladov na dopravu, bude oznámená kupujúcemu vopred, vždy pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší spôsob dopravy.

5. Preberanie tovaru

 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v záväznej objednávke.
 2. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný zásielku neprevziať a s dodávateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode a poškodení zásielky a následne kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a porušenie zásielky nebudú akceptované.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v dražbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.
 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim. To je deň, kedy predávajúci overuje objednávku u kupujúceho. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní, odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Vzniknuté náklady spojené vrátením produktu znáša kupujúci. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom balení s priloženou dokumentáciou a dokladmi týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe a ktoré kupujúci odovzdá predávajúcemu. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.
 2. Kupujúci je v prípade nespokojnosti oprávnený odstúpiť od zmluvy a vrátiť nespotrebovanú časť produktu do 30 dní od prevzatia produktu.
 3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za produkt, ktorú kupujúci uhradil za produkt, vráti predávajúci vopred dohodnutým spôsobom späť.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: – ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy – ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť – ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu – služby ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 5. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturačnej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časť ak : – produkt sa nevyrába alebo sa prestal úplne vyrábať – zmenila sa cena dodávateľa produktu – vystavená cena bola chybná

7. Záruka

 1. Podrobné záručné podmienky sú uvedené na obaloch, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe produktu.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Kupujúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci ihneď kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia zmluvy alebo škody vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najme elektronickú poštu a internetovú sieť ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.4.2012